วีดิทัศน์กิจกรรม

พุธ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน ครั้ง

ฟังเรื่องราวนิสิตเก่าตัวอย่างผู้ร่วมสร้างตำนานหมอหมูเกษตรศาสตร์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์(พี่ติ๋ม) สัตวแพทย์เกษตรรุ่น 34 รศ.น.สพ.ดร.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ(พี่แฉะ) สัตวแพทย์เกษตรรุ่น 40