ประชาสัมพันธ์

สมาคมสารพิษจากเชื้อรา  ร่วมกับ  ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสารพิษเชื้อรา ในหัวข้อ "อุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อราในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  สมาคมสารพิษจากเชื้อรา