สัมนาวิชาการ

วันที่ 24 กันยายน 2563
ณ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวข้อ การจัดการแบบมุ่งผลลัพธ์ สไตล์ อาจารย์ก้อย โดย ผศ.น.สพ.ปริวรรต พูลเพิ่ม 


หัวข้อ การจัดการด้านสุขภาพ สไตล์ อาจารย์ติ๋ม โดย รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์