สัมนาวิชาการ

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน