จันทร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน ครั้ง

คุณสมบัติ

1. เป็นนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มีประสบการณ์ การบริหารงานในองค์กร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. อายุ ไม่น้อยกว่า 30 ปี บริบูรณ์

ระยะเวลารับสมัคร
    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564