การสมัครสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • (1) สำเนาเอกสาร/ภาพถ่ายดิจิทัล บัตรประจำตัวประชาชน
    (2) สำเนาเอกสาร/ภาพถ่ายดิจิทัล บัตรสมาชิกสัตวแพทยสภา หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ( ยกเว้น ผู้สูงอายุ และ ผู้ไม่ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ )
    (3) ภาพถ่ายดิจิทัล หรือ ภาพถ่ายของสมาชิกหรือผู้แทน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
  • ผู้สมัครขอรับรองว่า ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกของสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ หากสมาคมฯ พบว่ามีข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง และ/หรือมีการปกปิดข้อมูลที่มีความสำคัญในการพิจารณาการรับสมัครสมาชิก สมาคมฯ มีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอนการรับสมัครสมาชิก และ/หรือการเป็นสมาชิกของผู้สมัครได้ทันที
  • ผู้สมัครรับทราบว่าการรับสมัครสมาชิกของสมาคมฯ อยู่ในอำนาจการพิจารณาของสมาคมฯ แต่เพียงผู้เดียว และผลการพิจารณาของสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้สมัครรับทราบว่าสมาคมฯ มีสิทธิในการติดต่อองค์กรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่อาจเป็นประโยชน์กับสมาคมฯ
  • ผู้สมัครอนุญาตให้สมาคมฯ มีสิทธิในการนำข้อมูลในใบสมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม ซึ่งหมายรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ รายละเอียดการสมัคร ภาพประกอบ หรือภาพเคลื่อนไหวใด ๆ