ประวัติการก่อตั้ง

เครื่องหมาย และ อักษรย่อ ของสมาคม

 

“ สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”  

มีอักษรย่อว่า “ ส.สพ.มก.”  

มีชื่อภาษอังกฤษว่า  “ Kasetsart  University  Veterinary  Alumni  Association ” 

มีอักษรย่อว่า  “ KUVA ”

 

เครื่องหมายของสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นรูปตัวอักษร  KUVA 

โดยมีเครื่องหมายตัว V  และ งูพันคบเพลิงอยู่ตรงกลาง

และตัวอักษรคำว่า สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือกำเนิดขึ้นปี พ.ศ. 2544 โดยมี นายกสมาคมฯ สมัยต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้


นายกสมัยที่ 1   วาระปี 2544 – 2546 นายสัตวแพทย์ประยูร เหลี่ยมศิริเจริญ (Vet 32)
นายกสมัยที่ 2   วาระปี 2546 – 2548 นายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล (Vet 37)
นายกสมัยที่ 3   วาระปี 2548 – 2550 สัตวแพทย์หญิงเกศินี ไกรครุฑรี (Vet 34)
นายกสมัยที่ 4   วาระปี 2550 – 2552 นายสัตวแพทย์นพพร วายุโชติ (Vet 35)
นายกสมัยที่ 5   วาระปี 2552 – 2554 นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ (Vet 38)
นายกสมัยที่ 6   วาระปี 2554 – 2556 นายสัตวแพทย์ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ (Vet 48)
นายกสมัยที่ 7   วาระปี 2556 – 2558 นายสัตวแพทย์จำเรือง พานเพียรศิลป์ (Vet 41)
นายกสมัยที่ 8   วาระปี 2558 – 2560 นายสัตวแพทย์กมลชัย ธีรเศรษฐ์ธำรง (Vet 41)
นายกสมัยที่ 9   วาระปี 2560 – 2562 นายสัตวแพทย์นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ (Vet 48)
นายกสมัยที่ 10 วาระปี 2562 – 2565 นายสัตวแพทย์นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ (Vet 48)