ภาพกิจกรรม

จันทร์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   จำนวนอ่าน ครั้ง

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และ การบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ 

ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ : วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

13.00 – 13.50 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “คิดแบบ Startup ทำแบบ SME มีระบบแบบ มหาชน”

14.00 – 14.40 น. ประกาศเกียรติคุณ นิสิตเก่าสัตวแพทย์ ที่สร้างเกียรติประวัติ เป็นที่ยกย่อง

14.50 – 16.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบวาระการประชุม

1. แจ้งเพื่อทราบ

2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2563

3. เสนอรายงานประจำปี 2564

4. เสนองบดุลและรายงานการสอบบัญชี ประจำปี 2564

5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

6. เสนอแผนงานโครงการและงบประมาณ ประจำปี 2565

7. แก้ไขข้อบังคับสมาคม

8. เรื่องอื่นๆ

    8.1 การส่งมอบ-รับมอบ หน้าที่นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    8.2 เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดใหม่ทั้งคณะ