วีดิทัศน์กิจกรรม

ฟังเรื่องราวนิสิตเก่าตัวอย่างผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์สองวัย
น.สพ.จำเรือง พานเพียรศิลป์ สัตวแพทย์เกษตรรุ่น 41 นิสิตเก่าตัวอย่างสาขาธุรกิจปี 2554
สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช สัตวแพทย์เกษตรรุ่น 62 นิสิตเก่าตัวอย่าง นิสิตเก่ารุ่นใหม่ปี 2557