วัตถุประสงค์ของสมาคม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมคุณค่าให้กับสมาชิกนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ วิชาชีพการสัตวแพทย์

พันธกิจ

ทิศทางการดำเนินงานของสมาคม มุ่งเน้นให้มีกิจกรรมวิชาการ บริการสังคมที่มากขึ้น สำหรับนิสิตเก่า และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์