สมาชิกกิตติมศักดิ์

นายฐิติรัฐ บุตรเพชร

“ สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”  

มีอักษรย่อว่า “ ส.สพ.มก.”  

มีชื่อภาษอังกฤษว่า  “ Kasetsart  University  Veterinary  Alumni  Association ” 

มีอักษรย่อว่า  “ KUVA ”

นายฐิติรัฐ บุตรเพชร

“ สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”  

มีอักษรย่อว่า “ ส.สพ.มก.”  

มีชื่อภาษอังกฤษว่า  “ Kasetsart  University  Veterinary  Alumni  Association ” 

มีอักษรย่อว่า  “ KUVA ”