ภาพกิจกรรม

พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน ครั้ง

สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มก. ร่วมประชุมเครือข่าย สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส.มก.) ประสานแผนกิจกรรม/โครงการ ของ ส.มก. ปี 2564-2566
โดยมี นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นายก ส.มก. เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะ
น.สพ.ศรีสุวรรณ คุณประเสริฐ อุปนายก KUVA . น.สพ.รัตน์ ฉายารัตนศิลป์ เลขาธิการ KUVA ร่วมประชุม
พร้อมกับผู้แทนสมาคมนิสิตเก่าของวิชาชีพต่างๆ ร่วมการประชุม