ภาพกิจกรรม

จันทร์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน ครั้ง


สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สนับสนุนจัดให้มีพิธีสักการะบูรพาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  เป็นเกียรติเป็นศรีแก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปฏิบัติให้เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  ดำเนินการแบบพิธีพราหมณ์ กำหนดฤกษ์ดี ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.49 น. ณ 

อนุสาวรีย์ ศาตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่ประดิษฐานองค์พระพิรุณทรงนาค บริเวณหน้าหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์