ภาพกิจกรรม

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีและมอบโล่เป็นเกียรติ แด่ นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 

  1. ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นิสิตเก่า มก.รุ่นที่30 สัตวแพทย์รุ่นที่34 นิสิตเก่าดีเด่นประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
  2. น.สพ.สรวิศ ธานีโต นิสิตเก่า มก.รุ่นที่41 สัตวแพทย์รุ่นที่45 นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาครัฐ / ราชการ
  3. ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพา เล็กเจริญสุข นิสิตเก่า มก.รุ่นที่42 สัตวแพทย์รุ่นที่46 นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักวิจัย/วิชาการ
  4. ศ.น.สพ. ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม นิสิตเก่าดีเด่นประเภทนักวิจัย/วิชาการ
  5. รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร  WVA 2019 Animal Welfare Awards winner นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 32 สัตวแพทย์รุ่นที่ 36
  6. ผศ.สพ.ญ.ดร. วลาสินี รางวัล VPAT’s “ Vet IDOLS” of The Year (จรัส สืบแสง) 2561 สายวิชาการ
  7. น.สพ. ถิรวัฒน์ สุมาลัย รางวัล VPAT’s “ Vet IDOLS” of The Year (จรัส สืบแสง) 2561 สายวิชาชีพ
  8. น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ สัตวแพทย์ตัวอย่างสายธุรกิจ ประจำปี 2561 นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 32 สัตวแพทย์รุ่นที่ 36 เป็นสัตวแพทย์ ผู้บุกเบิก ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ธุรกิจสัตว์น้ำให้ขจรขจาย ในระดับประเทศและต่างประเทศ บริหาร กำกับดูแลธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ธุรกิจพันธุ์สัตว์น้ำมีมูลค่ามหาศาล ดูแลบุคลากร กว่า 8,000 คน
  9. น.สพ. พิพัฒน์ฉัตร ดิศกุล สัตวแพทย์ตัวอย่างกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2561 นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 34 สัตวแพทย์รุ่นที่ 38 สัตวแพทย์ผู้ถวายงานเพื่อพระองค์ท่าน ผู้ดูแลช้างต้น โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา โครงการโคนม .คืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นผู้ประสานงาน “สัตวแพทย์” เพื่อถวายงานในหลากหลายโครงการที่สำคัญ โดยเฉพาะ “ โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชการที่ 9